Cégünkről
   Fontosabb adatok és információk
   Elérhetőségeink
   Online ajánlatkérés
Termékeink és Szolgáltatásaink
   Nyomtatott áramkörök gyártása
     *
készre szerelése

   Elektronikai alkatrészek
     * Integrált áramkörök
     * Kapcsolók, mikrokapcsolók
     * Csatlakozók
     * Transzformátorok
     * LCD kijelzők
     * CATV megoldások
   Brókertevékenység
     * Linecard
   További alkatrészeink
Elérhetőség
Online ajánlatkérés
English language
 


Főoldal > Cégünkről > Fontosabb adatok és információk

.....................................................................................................................................................................................................................................

Általános Értékesítési Feltételek

1. Általános

Az alábbiakban részletezett ÁÉF a VOIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (VOIEX Kft.) mindazon ajánlataira és értékesítésére vonatkoznak, melyekben Vevővel szemben kötelezettséget vállal és a Felek szerződésileg másban nem állapodtak meg. A Vevőnek jelen ÁÉF-kel ellentétes feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat a VOIEX Kft. írásban kifejezetten elismeri. Az ellentétes feltételek el nem utasítása nem jelenti azok elfogadását.

2. Adás-vétel

Az adásvételi megállapodás a VOIEX Kft. és Vevő között akkor jön létre, ha a Vevő a VOIEX Kft. ajánlatát részben vagy egészben írásban elfogadta, illetve ha a VOIEX Kft. Vevő megrendelését részben vagy egészben visszaigazolta, illetve az áruszállítási szerződést a Felek cégszerűen aláírták, illetve ha a Vevő az árut számla ellenében átvette. Amennyiben a VOIEX Kft. a Vevő rendelését visszaigazolta, a rendelést lemondani nem lehet.

3. Árak

A VOIEX Kft. árlistáiban, ajánlataiban, rendelés visszaigazolásaiban közölt árak ÁFA nélkül értendők. Az ajánlati árak érvényessége az ajánlat kiadásától számított 30 nap. A VOIEX Kft. fenntartja magának a jogot, hogy import termékek esetében az időközben bekövetkezett 2%-nál nagyobb devizaárfolyam változást számlázáskor áraiban érvényesítse. Az elszámolás alapja a rendelés VOIEX Kft-hez érkezésének napja.

4. Fizetési feltételek

4. a) Az áru ellenértékének megfizetése a VOIEX Kft. által kiadott számla ellenében történik.

4. b) A VOIEX Kft. a részszállításnak megfelelő részszámlázás jogát fenntartja.

4. c) a fizetés módja készpénz vagy átutalás lehet. Átutalás esetén amennyiben a felek másként nem állapodtak meg a fizetési határidő 8 banki nap.

4. d) Késedelmes fizetés esetén a VOIEX Kft. késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat 1 napra eső mértéke (éves jegybanki kamat kétszerese%)/360. A késedelmi kamat minden késedelmes nap után jár.

4. e) 30 napon túli késedelem esetén a VOIEX Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, míg a tartozás rendezésre nem kerül. Ezen időn belül jelentkező igényeket  a VOIEX Kft. készpénzfizetés illetve előreutalás ellenében teljesíti.

4. f) A VOIEX Kft. a kiállított és a Vevő által átvett számla tartalmával kapcsolatos reklamációt a számla kiállításától számított 8. napig, de legkésőbb a számla fizetési határidejének leteltéig, készpénz fizetési számla esetén a pénztártól való távozásig fogad el.

5. Áruátadás

A teljesítés helye, amennyiben felek másként nem rendelkeztek,  a Vevő telephelyén történik.

6. Határidők

6. a) A VOIEX Kft. által ajánlatban vagy szállítási szerződésben vállalt szállítási határidő az írásban visszaigazolt megrendelés illetve a kiadott ajánlat Vevő által történt visszaigazolásának dátumától számítva értendő, kivéve azt az esetet, ha konkrét szállítási határidő kerül megállapításra.

6.b) A VOIEX Kft. mentesül a szállítási határidő betartásának kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény bekövetkezte esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be és amely a VOIEX Kft. és beszállítói akaratától független.

6.c) A VOIEX Kft. a Vevőt az átadás, szállítás időpontjáról legkésőbb 1 nappal a szállítást, lehetséges átadást megelőzően értesíti ( diszpozíció).

6. d) A VOIEX Kft. a megajánlott, illetve visszaigazolt határidőhöz képest az előszállítás jogát előzetes értesítés mellett fenntartja.

7. Kötbérek

7. a) Ha a Vevő a megrendelt és a VOIEX Kft. által diszponált terméket legkésőbb a diszpozíción szereplő dátumtól számított 15 napon belül nem veszi át, a VOIEX Kft. jogosult a rendelést semmisnek tekinteni és a szállítási szerződéstől kártalanítás nélkül elállni.

Ha VOIEX Kft. ezzel a jogával nem él, jogosult az át nem vett áruk ellenértéke 40%-ának meghiúsulási kötbér címén történő kiszámlázására. A 4. Fizetési feltételek pontban foglaltak ezen esetben is érvényesek.

7. b) A VOIEX Kft. szállítási késedelme esetén egyéb feltételek hiányában a méltányosan kezelendő 15 nap késedelem letelte után a szerződött és késedelemben levő áruk nettó értékének 0.1%-át köteles Vevőnek késedelmi kötbér címén megfizetni minden további késedelmes nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke a 12%-ot nem haladhatja meg.

8. Tulajdonjog fenntartása

A VOIEX Kft. az átadott áru tulajdonjogát annak ára és járulékai megfizetéséig fenntartja.

A vételár megfizetésének esedékessége letelte után VOIEX Kft. kérheti az átadott áru visszaszolgáltatását.

9. Csomagolás

Az árajánlatokban és árlistákban szereplő árak a VOIEX Kft beszállítói csomagolásával értendők.

Ettől eltérő csomagolásról szállítási szerződésben lehet megállapodni. A többletköltség minden esetben a Vevőt terheli. A VOIEX Kft. csomagolóanyagot semmilyen körülmények között nem vesz vissza.

10. Szállítás

A VOIEX Kft. a Vevő kérésére a megrendelt árut házhoz szállítja.

11. Szavatosság

Szavatosság terén a VOIEX Kft-t a Ptk. rendelkezései kötelezik.

12. Reklamáció

A VOIEX Kft. mennyiségi reklamációt valamint a szerződéstől eltérő tartalmú szállításra vonatkozó reklamációt az áru átvételekor fogad el.

Minőségi reklamációt a VOIEX Kft. az átvételt követő  5 munkanapon belül, illetve rejtett hibák esetében a Ptk. vonatkozó jogszabályában foglalt jogvesztő határidőn belül fogad el írásbeli jelzés alapján a vonatkozó számla és szállítólevél egyidejű elküldésével. Kivételes esetekben  az átvételt követő 30 munkanap a minőségi reklamáció elfogadásának határideje, melyről  a VOIEX Kft ajánlataiban külön említést tesz. A Vevőnél nem megfelelő tárolás következtében történt minőségromlás esetén a VOIEX Kft felelősséget nem vállal.

13. Jogviták

A jogvitákat a Felek egymás között igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges a Felek elfogadják a VOIEX Kft. székhelye szerinti Bíróság illetékességét.

14. Hatályosság

Jelen ÁÉF-ben foglaltak visszavonásig érvényesek.

 


Cégünkről | Nyomtatott áramkörök | Elektronikai alkatrészek | Online ajánlatkérés | Kulcsszavak | Elérhetőség

Minden jog fenntartva! Copyright 2009 by Voiex Kft.
 Az oldalon lévő cikkek, írásos és képi anyagok felhasználása, publikálása, másolása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges!
Optimalizált böngésző: Internet Explorer 6.0 | Optimális felbontás: 1024x768